top of page

Verslag Kwartaalbijeenkomst #1

Met ruim dertig aanwezigen is op dinsdag 25 januari een online vervolg gegeven op de startbijeenkomst van de ontwikkelrichting Nieuw Overvecht van afgelopen najaar. Ieder kwartaal organiseren de ondernemersvereniging ONO en gemeente Utrecht een bijeenkomst om te netwerken en om elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt op het terrein. Een laagdrempelige bijeenkomst waar je kort wordt bijgepraat over de projecten die lopen. Deze editie kwamen de volgende onderwerpen aan bod:Ondernemersmarkt

Er komt een ondernemersmarkt! Romy Visser, eigenaar van Snackbar Overvecht en bedrijventerreinmanager Erica Jacobs organiseren een markt waar alle ondernemers van Nieuw Overvecht kunnen laten zien wat ze te bieden hebben. Aan hun buurondernemers maar vooral ook aan potentiële klanten in omliggende wijken. De grote parkeerplaats in het midden van het terrein wordt voor een middag omgebouwd tot marktplein. Ondernemers die mee willen doen, kunnen zich aanmelden.


Herkenbare dwarsstraten

Samen met een aantal creatieve ondernemers van het bedrijventerrein is er met de gemeente gebrainstormd over het herkenbaar maken van de dwarsstraten van het terrein. Het gaat dan met name over de Nevadadreef, Coloradodreef, Californiedreef en Oregondreef. De straten lijken veel op elkaar en hebben geen eigen identiteit waardoor je vaak verdwaalt. De wens is om zichtbaarder te maken welke ondernemers er in de straten gehuisvest zijn. Er is afgesproken dat de gemeente op zoek gaat naar budget om creatieve ondernemers uit het gebied een opdracht te geven om een plan voor een van de straten uit te werken. Als dit plan een succes is, kan de aanpak uitgerold worden op andere plekken. Heb jij ook ideeën voor de aanpak van de dwarsstraten? Meld je dan bij de Vriendinnen van Nieuw Overvecht.


Gezamenlijke duurzaamheidsaanpak

Ondernemers Nieuw Overvecht kiezen voor gezamenlijke duurzaamheidsaanpak. In de deelsessie duurzaamheid is een kopgroep met avonturiers gevormd. Deze avonturiers pakken samen de handschoen op om het bedrijventerrein te verduurzamen. Hierbij wordt eerst gekeken naar de warmtetransitie om dat als vliegwiel te gebruiken voor een bredere verduurzaming. De grootste uitdagingen zijn volgens deze groep de kansen om te investeren in het vastgoed op het terrein. Wanneer je als ondernemer geen eigenaar bent van je pand, of wanneer je geen mogelijkheden hebt om uit te breiden dan is de motivatie om te investeren laag. De eerste actie van de kopgroep is het gas,- en elektraverbruik op het terrein inventariseren: waar liggen de grootste kansen tot verduurzamen? Om dit uit te zoeken wordt een enquête opgesteld en de samenwerking met Eneco en Stedin opgezocht. Wie wil aansluiten bij deze club van avonturiers is van harte welkom en kan zich aanmelden bij de Vriendinnen van Nieuw Overvecht. De avonturiersclub werkt samen met het initiatief van het energieloket.


Veilige fiets- en wandelroutes

Investeren in veilige fiets- en wandelroutes is een wens van veel ondernemers en sportverenigingen op het bedrijventerrein. Samen met de voetbalverenigingen achter op het terrein en verkeerskundigen van gemeente Utrecht is een plan van aanpak gemaakt. De aanpak van de fietspaden gaat niet over het verleggen van fietspaden of aanpassen van rijbanen maar meer over het verbeteren van gevoel van veiligheid door bijvoorbeeld verlichting, bewegwijzering, etc. Fietsers die gebruik maken van de fietspaden op het bedrijventerrein worden met een korte enquête bevraagd over hun beleving van de fietsroute. Er wordt met de enquête opgehaald waar fietsers zich onveilig voelen en welke ideeën zij zelf hebben om dit te verbeteren. Er wordt een fietsroute gekozen als pilot en wanneer de aanpak werkt, kan die ook voor andere fiets- of wandelroutes worden ingezet. De Orinocodreef wordt dit jaar verbouwd tot fietsstraat. Daarom is er gekozen om de fietsroute over de Mississippidreef als pilot route te nemen. Speelt een onveilig gevoel op de fiets ook bij jouw sportclub of bedrijf en wil je graag de enquête onder jouw werknemers of klanten verspreiden? Neem dan contact op met de Vriendinnen van Nieuw Overvecht.


Nieuwkomers op het bedrijventerrein

Gijs Wanders van gemeente Utrecht vertelt over de nieuwkomers op het bedrijventerrein: NUtrecht en de Ontwikkelwerkplaats op de Mississippidreef. Er is hard gewerkt aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen. NUtrecht is een sociale onderneming die jongeren de ruimte geeft om iets te doen met hun passie en organiseert veel culturele activiteiten. De Ontwikkelwerkplaats biedt 11 leerwerkplekken voor jongeren uit Utrecht, die weinig aansluiting vinden bij het traditionele onderwijssysteem. Het doel is om jongeren uit de wijk kennis te laten maken met het runnen van een bedrijf en verschillende beroepen zoals een lasser, timmerman, in de detailhandel, etc. Nieuw Overvecht is volgens de deelnemende jongeren de perfecte locatie voor een dergelijk initiatief omdat het ook de kruisbestuiving met gevestigde ondernemers op het terrein mogelijk maakt.


Nota Grenzen stellen en perspectief bieden

In de nota Grenzen Stellen en Perspectief Bieden is het bedrijventerrein Nieuw Overvecht een focusgebied en krijgt daarom extra aandacht en interventies. Zo onderzoekt de gemeente of zij een vergunningplicht kan invoeren voor de autobranche op het bedrijventerrein, op basis van het zogenaamde ondermijningsartikel. Of een dergelijke vergunningplicht er komt en hoe deze precies wordt ingevoerd, moet nog worden bepaald. Arne Mooij, gebiedsmanager Veiligheid van gemeente Utrecht, wil hierover graag met ondernemers en vastgoedeigenaren in gesprek. Heb je vragen of ideeën m.b.t. de nota, neem dan contact op.


In aparte deelgroepen is vervolgens doorgesproken over drie thema’s uit de ontwikkelrichting. Deze editie van de kwartaalbijeenkomst stonden de thema’s: duurzaamheidsaanpak, realiseren van energieplekken en veiligheid op de agenda.

De volgende kwartaalbijeenkomst staat gepland op dinsdagmiddag 19 april van 16.00 tot 17.00 uur. We zien elkaar dan en neem gerust nog een buurman/-vrouw of een andere ondernemer uit het gebied mee!


Comments


bottom of page